COMUNICACIÓNS ELECTRÓNICAS

 • No caso de recibir comunicacións por estes medios (correos electrónicos, mensaxes de resposta automatizada de formularios, e outros sistemas de comunicación) informámoslle que as mensaxes se dirixen exclusivamente ó seu destinatario e pode conter conter información privilexiada ou confidencial. Se non é vostede o destinatario indicado, queda notificado de que a utilización, divulgación e/ou copia sen autorización está prohibida en virtude da lexislación vixente.

 • De conformidade co establecido na Lei 34/2002 de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, e a Directiva 2002/58/CE comunicámoslle que no suposto de que non desexe recibir comunicacións e informaciónss de índole comercial mediante este sistema de comunicación electrónica, nolo indique por esta mesma vía indicando no asunto "BAIXA COMUNICACIÓNS COMERCIAIS" para que os seus datos persoais sexan dados de baixa da nosa base de datos. A súa solicitude será accionada nun prazo de 10 días dende o seu envío. No suposto de que non recibamos contestación expresa pola súa parte, entenderemos que acepta e autoriza que a nosa empresa siga realizando as referidas comunicacións.

RESPONSABLES DE TRATAMENTO:

 • En cumprimento da lexislación vixente en Protección de Datos indicámoslle que os datos persoais que vostede nos facilita de forma voluntaria por calquera dos nosos medios de recollida de información serán incorporados a tratamentos automatizados e/ou manuais

 • De ditos tratamentos é Responsable IRIMIA FERNÁNDEZ ÁLVAREZ con CIF/DNI 44819720B e as súas finalidades Xestión de clientes e/ou posibles clientes, facturación de servizos e/ou produtos, xestións provedores, xestión laboral, selección de candidatos. Los datos serán conservados mentres dure a relación que xera dito tratamento ou durante os anos necesarios para o cumprimento das obrigas legais.

 • Informámoslle que toda a información que nos facilita será tratada indistintamente polos responsables de tratamento indicados para as finalidades indicadas a continuación.

 • Os datos proporcionados conservaranse xeralmente mentres se manteña a relación que xerou o tratamento ou durante os anos necesarios para cumprir coas obrigas legais (ver en cada finalidade o prazo de conservación).

 • Os datos non se cederán a terceiros salvo nos casos en que exista unha obriga legal.

 • Vostede pode solicitar a tutela sobre os seus dereitos que afectan ó tratamento dos seus datos persoais ante a Axencia Española de Protección de datos Rúa Jorge Juan, 6 28001-Madrid - FAX: 914483680- TELF: 901 100 099- Correo electrónico: ciudadano@agpd.es

 • Se desexa máis información respecto do tratamento dos seus datos, rectificar aqueles que sexan inexactos, opoñerse e/ou limitar algún tratamento que considere que non é necesario, ou solicitar a cancelación do tratamento cando os datos xa non sexab necesarios, pode dirixirse por escrito (sempre acreditando a súa identidade) a: IRIMIA FERNÁNDEZ ÁLVAREZ en Rúa Vieiro, 4, 2º C , 15707- Santiago de Compostela (A Coruña)

FINALIDADES DOS TRATAMENTOS DE DATOS:

Detallamos a continuación as finalidades dos tratamentos de datos levados a cabo por algún ou todos dos Responsables de Tratamento enumerados anteriormente:

 • XESTIÓN DE CLIENTES: Poder prestar os servizos contratados e facturar os mesmos. Os datos proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación comercial ou durante os anos necesarios para cumprir coas obrigas legais.

 • RELACIÓNS CON PROVEDORES: Poder realizar pedidos e facturar os servizos. Os datos proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación comercial ou durante os anos necesarios para cumprir coas obrigas legais.

 • XESTIÓN FISCAL CONTABLE: Xestión dos datos necesarios para o cumprimento das obrigas fiscais e contables da empresa. Os datos conservaranse os prazos previstos pola lexislación fiscal.

 • XESTIÓN COMERCIO ELECTRÓNICO: Xestión dos datos dos clientes necesarios para a tramitación das compras realizadas na tenda online: facturar, envío de pedidos… Os datos conservaranse mentres non se solicite o cese do tratamento.

 • XESTIÓN ENVÍOS: Xestión dos datos dos clientes necesarios para realizar os envíos dos pedidos realizados na tenda online. Os datos conservaranse mentres non se solicite o cese do tratamento.